กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 14, 2020, เสาร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติสัมมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์กับการวิจัย (Math Pi Day ครั้ง
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเคมีในศตวรรษที่ 21 (ค.บ.เคมี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com