กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 13, 2020, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สวน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com