กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 1, 2020, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ปลาบึกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com