กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 29, 2020, เสาร์
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม การพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารภาษาพม่า
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ปลาบึกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com