กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 23, 2020, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com