กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 18, 2020, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 เปิดประตูสู่อาชีพในฝั
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนิทรรศการวิชาการและส่งเสริมภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ของนักศึกษา
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com