กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 16, 2020, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายบูรณาการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (E-SMART) ด้านวิทยาศาสตร์ โ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com