กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 13, 2020, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com