กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 12, 2020, พุธ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรีย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี "วันราชภัฏ"
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com