กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 7, 2020, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือการทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com