กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 18, 2019, พุธ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดศึกษาดูงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลั
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com