กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 16, 2019, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Develo
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดศึกษาดูงาน
  บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของการเตรียมสารตัวอย่า
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com