กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 4, 2019, พุธ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com