กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 30, 2019, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามก
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com