กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 25, 2019, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิท
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com