กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 23, 2019, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดกิจกรรม การกำจัดสารเคมีอันตราย จากห้องปฏิบัติการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com