กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 14, 2019, พุธ
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4หรือปีที่ 3 หมู่เรียนละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมท
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com