กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 10, 2019, เสาร์
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการจับจีบผ้า
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com