กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 8, 2019, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์และพัฒนาหลักสูตรด้วยเกณฑ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์และพัฒนาหลักสูตรด้วยเกณฑ์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com