กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 31, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมหลักการทำงานเป็นทีม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com