กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 26, 2019, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com