กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 24, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com