กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 20, 2019, เสาร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้มูลและระบบสารสนเทศ
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ทำบุญ และกีฬา ประจำปี 2562
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com