กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 8, 2019, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวจการคลัง
  หลักสูตรฟิสิกส์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com