กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 1, 2019, จันทร์
  หลักสูตรคณิตศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (ค.บ.)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (วท.บ.)
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com