กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 28, 2019, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำป
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com