กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 25, 2019, อังคาร
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึก
  หลักสูตรเคมี (ค.บ.) จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเคมี (ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com