กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 24, 2019, จันทร์
  โปรแกรมชีววิทยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการแนะแนวการศึกษาโปรแกรมชีววิทยา
  หลักสูตรเคมี (วท.บ.) จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com