กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 21, 2019, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com