กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 20, 2019, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและพัฒนาหลัก
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com