กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 25, 2019, เสาร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนากลางภาคการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com