กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 27, 2019, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดการความรู้ เรื่อง การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ให้กับบุค
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com