กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 24, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศสภาพปัญหาชุมชน
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการตัดแบบตัวหนังสือด้วยกระดา
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com