กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 22, 2019, จันทร์
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตทางชีววิทยาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมกับบริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด จ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพี่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสู
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตทางชีววิทยาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมกับบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกั
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com