กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 4, 2019, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภั
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com