กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 20, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียน
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com