กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 19, 2019, อังคาร
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com