กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 13, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 และ
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com