กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 12, 2019, อังคาร
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดอบรมและความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com