กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 8, 2019, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1 และ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนศตวรรษที่ 21 รักชีวิตรักโลก รักษ์สิ่งแ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com