กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 7, 2019, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนศตวรรษที่ 21 รักชีวิตรักโลก รักษ์สิ่งแ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com