กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 3, 2019, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน และเทคนิคการเขียนค
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการชมรมรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เยาวชนอาสา รู้ รักษ์สิ่งแวดล
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com