กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 2, 2019, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน และเทคนิคการเขียนค
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการชมรมรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เยาวชนอาสา รู้ รักษ์สิ่งแวดล
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microsoft Azure และ Microsoft Power BI
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดค่ายสร้างคน คนสร้างสุขภาพ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ค่ายสร
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com