กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 23, 2019, เสาร์
  โครงการวิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเส้นทางอาชีพครูในอนาคต
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยคณิตศาสตร์ (workshop) ตามโครงการ Work int
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com