กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 17, 2019, อาทิตย์
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รุ่
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและม
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในวันที่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com