กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 10, 2019, อาทิตย์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดบริการวิชาการวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ฯ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com