กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 8, 2019, ศุกร์
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องท
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือ เรื่อง การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความปลอดภัยการพัฒนาทักษะและความป
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการศึกษาดูงาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com