กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 7, 2019, พฤหัส
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการพิจารณาทุนวิจัยด้านนวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่น
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการศึกษาดูงาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com