กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 6, 2019, พุธ
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com