กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 27, 2019, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี
  โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com